This project is read-only.

Project Description
Freelaner Viet Jobs


Dự án Freelancer Viet Jobs

Thời gian xây dựng dự án: 6 tháng.

Thời gian triển khai: 2 năm.

Thành viên tham gia: 10 người.

Kinh phí dự trù: 20 triệu.

Nhà tài trợ: Thạch Thọ Phong

Mã số thuế:  0106036422

Địa chỉ: Thôn 5- Đình Xuyên- Gia Lâm- Hà Nội

Phone: 0964460.906

Leader: tesulakata

Phone: 0972.096.906


Mô tả hệ thống:

Vui lòng xem file đính kèm

Công cụ phát triển:

- Visual Studio 2010

- SQL server 2008

.....


Last edited Sep 11, 2013 at 5:01 AM by tesulakata, version 3